Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 304 julkaisua

Verken julkaisusta tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen

Heikki Lauha ja Suvi Tuominen 2016

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa? Näihin kysymyksiin pyrkii avaamaan uusia näkökulmia Verken artikkelijulkaisu Kohti digitaalista nuorisotyötä, joka tarkastelee ...

Ruudulla: Mediakasvatuksen ammattilaisten käsityksiä median käytön suosituksista ja ruutuaika-käsitteestä

Isabella Holm, Emmi Huhtanen, Arla Pitkämäki, Rauna Rahja 2016

  Ruutuaika-käsite nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden (esim. tietokone, älypuhelin, tabletti, televisio…) äärellä vietettyyn aikaan. Mediakasvatusseura halusi selvittää mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, ...

Ei niin mustavalkoista

Toimitus Heta Muurinen 2015

Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hankkeen laatima viestinnän ammattilaisille suunnatun julkaisu ”Ei niin mustavalkoista”, on apuväline median ammattilaisille rasismista ja etnisistä vähemmistöistä uutisoitaessa. Julkaisussa toimittajat pohtivat raportointiaan rasismista ja Suomen vähemmistöistä. Julkaisuun on valittu erilaisia journalisteja, ...

Kohti parempaa medialukutaitoa: Selvitys kulttuuripoliittisten Hyvä medialukutaito 2013–2016 -suuntaviivojen mukaisesta mediakasvatustyöstä

Lauri Palsa ja Saara Salomaa 2016

Kansallinen audiovisuaalinen istituutti (KAVI) kartoitti Suomessa viime vuosina tehtyä mediakasvatustoimintaa. Kysely pohjautui Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 julkaistuun Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2015 -asiakirjaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin ja sekä toimenpiteisiin. Kohti parempaa medialukutaitoa: Selvitys kulttuuripoliittisten ...

Pro gradu: Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa

Karri Mehtälä 2016

Pro gradu -tutkielmassaan Karri Mehtälä paneutuu liikkuvaan kuvaan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkielman tavoitteeksi Mehtälä mainitsee selvittää, miksi ja millä tavoin videoilla opetetaan. Tarkastelussaan hän keskittyy opettajiin, jotka tuottavat työnsä tueksi opetusvideoita. Audiovisuaalisen ...

Computing our future: Computer programming and coding – Priorities, school curricula and iniatives across Europe

2015

Miten koodaus on otettu osaksi opinto-ohjelmia Euroopassa? Entä miten voimme edistää koodauksen asemaa avaintaitona nykypäivän innovatiivisessa digitaalisessa yhteiskunnassa ja taloudessa? Nämä kysymykset ovat keskiössä Computing our future: Computer programming and coding - Priorities, school curricula ...

Pro gradu: Kulttuurihäirintä ja vastamainokset kriittisen mediakasvatuksen välineinä

Emmi Huhtanen 2016

Pro gradu -tutkielmassaan Emmi Huhtanen selvittää, miten vastamainoksia voidaan käyttää kriittisen mediakasvatuksen opetuksessa. Vastamainoksilla tarkoitetaan mainosparodioita, jotka jäljittelevät alkuperäisten mainosten visuaalista ilmettä mutta siten, että niiden välittämää viestiä on muutettu. Niiden pyrkimyksenä on usein satiirin ...

Sosiaalinen media oppimisympäristönä -opinnäytetöitä

Tommi Hynynen; Mira Päätalo

Sosiaalinen media oppimisympäristönä alakoulussa : Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä.  Mira Päätalon vuoden 2011 opinnäytetyön tavoitteena on tutkia luokanopettajan käsityksiä sosiaalisen median käyttämisestä oppimisympäristönä alakoulussa. Tarkoituksena on kartoittaa luokanopettajan kokemuksia aiheesta ja sitä, millaisena hän ...

Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016

toim. Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo 2016

Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016 (toim. Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo) -teos käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle ...

Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen

toim. Heta Mulari 2016

Tutkimuksessa Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen (toim. Heta Mulari) tarkastellaan lasten mediakulttuureiden tutkimuksen laadullisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tietoa yhdessä lasten kanssa sen sijaan, että lasten mediankäytöstä kysyttäisiin ainoastaan aikuisilta. Kirjaa varten ...

1 2 3 4 5 31
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi