Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 335 julkaisua

Muuttoliikkeitä ja kaverisuhteita – nuoret aikuiset sosiaalisessa mediassa

Drake Merja, Gumse Taru-Lotta ja Koivusalo Raisa 2013

Teoksessa esitellään Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteutetun tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena olo selvittää ja kuvata, mitä sosiaalinen media merkitsee nuorille 18–28-vuotiaille aikuisille. Millaisia sosiaalisen median palveluja nuoret aikuiset käyttävät, kuinka paljon ja millaisiin käyttötarkoituksiin niin vapaa-ajalla kuin opiskelunkin tukena? ...

Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) 2013

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK )-konferenssi on jo vuosittainen suurtapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. TK-tutkijatapaamisen yksi keskeinen tavoite on antaa tilaa nuorille lahjakkaille tutkijoille tuoda esiin omia tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia. Myös tutkijatapaamisessa oli ...

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä

Marja Kankaanranta, Inka Mikkonen, Kaisa Vähähyyppä (toim.) 2013

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Jukaisussa esitellään Opetushallituksen oppimisympäristöjen koordinointialueiden mukaan tehtyjen kehittämishankkeiden ja niistä johdettujen kyselytutkimusten kautta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kouluissa.     Tässä julkaisussa tarkastellaan teemoja: etäopetus sosiaalinen media laitteet ja ohjelmistot ...

Nuorten kansalaiskulttuurit ja media

Maiju Haltia 2012

Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Viime vuosina on keskusteltu erityisesti nuorten passiivisuudesta yhteiskunnallisessa ja poliittisessa osallistumisessa. Taustalla on huoli myös yleisemmin nuorten elämänhallinnan puutteesta ja pelko siitä, että yhä useampi nuori syrjäytyy. Median on toisaalta pelätty ...

Kuvallisen materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa

Outi Halenius 2012

Pro gradu -tutkielmassaan Outi Halenius tarkastelee kuvallisen materiaalin pedagogista käyttöä päiväkodin varhaiskasvatuksessa ja pyrkii antamaan vastauksia kysymyksille minkälainen päiväkodin kuvallinen ympäristö on sekä minkälaisia kokemuksia lastentarhanopettajilla on kuvallisen materiaalin käytöstä toiminnassa lasten kanssa ja miten ...

Kovaa työtä olla minä – muotibloggaajat mediamarkkinoilla

Noppari Elina, Hautakangas Mikko 2012

Teoksessa esitellään Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskuksessa vuonna 2011 toteutettu tutkimushanke, jossa tarkasteltiin muotiblogi-ilmiötä ja sen kytköksiä ammattimaisesti tuotettuun mediaan.Tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä muotiblogien ammattimaistumista eri näkökulmista: bloggaajien oman kokemuksen kautta, blogeja lukevan yleisön ja julkisen keskustelun näkökulmasta, perinteisen median toimijoiden kannalta ...

Kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimushaasteista

Heidi Nieminen & Maili Pörhölä 2011

Teknologia kiinnittyy yhä vahvemmin ihmisten väliseen kommunikointiin, eikä verkkokiusaamista tulisi nähdä reaalimaailmasta erillisenä ongelmana. Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan, miten verkkokiusaamista on määritelty ja millaisia erityispiirteitä siinä on tunnistettu. Lisäksi kootaan verkkokiusaamisen keskeisimpiä tutkimuskohteita ja pohditaan, millaisia haasteita verkkokiusaamisen tutkimiseen liittyy. Internetissä avoimesti ...

Lasten internetin käytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa

Arola Emmi ja Havula Suvi 2012

”Ilman internettiä elämä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin” Pro gradu -tutkituksessaan Emmi Arola ja Suvi Havula perehtyvät  neljäsluokkalaisten internetin käyttökulttuuriin sekä riippuvuuden piirteiden ilmenemiseen heidän tietokoneenkäyttötottumuksissaan. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa neljäsluokkalaisten tietokoneen ja internetin ...

Media ja lasten hyvinvointi

Paavonen Juulia, Roine Mira, Korhonen Piia, Valkonen Satu, Pennonen Marjo,Partanen Jukka, Lahikainen Anja-Riitta 2011

Duodecim tuottamassa artikkelikokoelmassa asiantuntijat Tampereen yliopistosta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pohtivat lasten suhdetta mediaan ja median vaikutuksia. Lapset käyttävät nykyään paljon erilaisia medioita, mutta suuri media-altistus voi lisätä kuitenkin lasten psykososiaalisen oireilun vaaraa, kuten ...

Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävässä vieraiden kielten opetuksessa

Pollari Pirkko 2010

Pirkko Pollarin väitöstutkimuksen tarkoituksena on kuvata kieltenopettajan teknologian opetuskäyttöön liittyvää pedagogista ajattelua ja sen kehittymistä vapaan sivistystyön organisatorisessa kontekstissa. Tutkimuksessani, joka on luonteeltaan tapaustutkimus ja pääosin laadullinen, on kaksi osaa, joista ensimmäinen liittyy vapaan sivistystyön ...

1 29 30 31 32 33 34
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi