Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 314 julkaisua

Mediakasvattajan matkakertomus – käytännöstä teoriaan ja takaisin

Niinistö Hanna 2009

Lisensiaatintutkimuksessaan Hanna Niinistö kokoaa ja teoretisoi mediakasvatuksen käytäntöjä ja omaa mediakasvatuksellista toimintaansa viime vuosien ajalta. Niinistö selvittää mitä teorioita ja olettamuksia on havaittavissa mediakasvatuksen käytännön toteutuksen ja materiaalituotannon taustalla, ja miten mediakasvatuksellinen professioni on kehittynyt ...

Nuoriso ja tietotekniikka – keskinäiset relaatiot ja niiden mittaaminen

Lahtinen Hannu 2007

Väitöskirjassaan Hannu Lahtinen tarkasteltee noin 14 vuoden ikäisen koulunuorison ja tietotekniikan välistä suhdetta sekä siihen liittyviä tekijöitä nuorison näkökulmasta. Tutkimus ajoittui kahden vuoden ajalle, ja sen empiirinen aineisto koostui noin 400 nuoren antamista tiedoista. Tutkimuksessa ...

Vaikutusvaltaa – kohti kansalaisvakuttamisen uusia areenoja

Hokkanen Laura ja Liikanen Veli 2010

Teoksessa tuodaa esiin Opetusministeriön rahoittama tutkimushanke, jonka tarkoituksena on nostaa esiin tarinoita itäsuomalaisista nuorista kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta. Osa nuorista pyrkii muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa, omassa elämässään tai maapallolla vallalla olevia asioita. Tutkimuksen tulokset nostavat esille tavanomaista ...

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

2008

Julkaisun tavoitteena on edistää kuntien ja yksikköjen mahdollisuutta ottaa mediakasvatus osaksi varhaiskasvatustyötä lasten, vanhempien ja yksiköiden lähtökohdat huomioiden. antaa tukea kuntien ja yksiköiden mediakasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin selkeällä ja ajanmukaisella linjauksella.   Jukaisussa tuodaan ...

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen

Ilkka Kuukka 2008

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen -selvityksessä oli tarkoituksena muodostaa kuvaa siitä mediakasvatuksen toteutuksen kirjosta, jota maassamme toteutetaan. Tulosten mukaan mediakasvatusta toteutetaan vastaajien keskuudessa monipuolisesti. Toiminta voitiin jakaa vastausten perusteella kuuteen kategoriaan: kouluttavaan, ...

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Tarja Salokoski & Anu Mustonen 2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua ...

Näkökulmia mediakasvatukseen

Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen & Miika Lehtonen (toim.) 2007

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia. Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime ...

Tietoverkot taideväylänä − lunastus vai lupaus? Tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa

Issakainen Anna-Maija 2004

Anna-Maija Issakainen tutkii  etäällä suurista kuvataidemuseoista asuvien nuorten mahdollisuuksia perehtyä kuvataiteeseen peruskoulun kuvataiteen opiskelun yhteydessä. Perehdyttämisen apuna käytettiin tietokonemediaa, erityisesti internetiä ja videoetäopetusta. Kokeilukoulujen etäisyys suurista taidemuseoista oli keskeinen ongelma. Tavoitteena on saada selville, auttaako ...

Children’s Media Barometer 2011: Media Use among 7–11-year-old Children and Their Experiences on Media Education

Saara Pääjärvi (edit.) 2012

This an English Summary of the Original Finnish Report. The goal of the research project of The Finnish Society on Media Education, funded by the Ministry of Education and Culture, was to study the media ...

Children’s Media Barometer 2010: The Use of Media among 0-8-year-olds in Finland

Sirkku Kotilainen (ed.) 2011

This an English Summary of the Original Finnish Report by the Finnish Society on Media Education.  A study on children’s media use was conducted by interviewing children and observing their media environment, and by a ...

1 29 30 31 32
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi