Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 328 julkaisua

Lasten internetin käytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa

Arola Emmi ja Havula Suvi 2012

”Ilman internettiä elämä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin” Pro gradu -tutkituksessaan Emmi Arola ja Suvi Havula perehtyvät  neljäsluokkalaisten internetin käyttökulttuuriin sekä riippuvuuden piirteiden ilmenemiseen heidän tietokoneenkäyttötottumuksissaan. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa neljäsluokkalaisten tietokoneen ja internetin ...

Media ja lasten hyvinvointi

Paavonen Juulia, Roine Mira, Korhonen Piia, Valkonen Satu, Pennonen Marjo,Partanen Jukka, Lahikainen Anja-Riitta 2011

Duodecim tuottamassa artikkelikokoelmassa asiantuntijat Tampereen yliopistosta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pohtivat lasten suhdetta mediaan ja median vaikutuksia. Lapset käyttävät nykyään paljon erilaisia medioita, mutta suuri media-altistus voi lisätä kuitenkin lasten psykososiaalisen oireilun vaaraa, kuten ...

Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävässä vieraiden kielten opetuksessa

Pollari Pirkko 2010

Pirkko Pollarin väitöstutkimuksen tarkoituksena on kuvata kieltenopettajan teknologian opetuskäyttöön liittyvää pedagogista ajattelua ja sen kehittymistä vapaan sivistystyön organisatorisessa kontekstissa. Tutkimuksessani, joka on luonteeltaan tapaustutkimus ja pääosin laadullinen, on kaksi osaa, joista ensimmäinen liittyy vapaan sivistystyön ...

Digitaalisen oppimispelin motivoivuus. Havaintoja Ekapeliä pelanneista lapsista

Miia Ronimus 2012

Miia Ronimus selvitti väitöstutkimuksessaan, Digitaalisen oppimispelin motivoivuus. Havaintoja Ekapeliä pelanneista lapsista, miten esikouluikäiset ja koulunkäyntiä aloittavat lapset motivoituvat digitaalisen pelin avulla tapahtuvaan lukemisen alkeiden harjoitteluun. Lapset pelasivat Ekapeli-tietokonepeliä, joka tarjoaa lisätukea lukemaan oppimiseen ja pyrkii ...

Opetusteknologia koulun arjessa II

Marja Kankaanranta Sanna Vahtivuori-Hänninen (toim.) 2011

Tietotekniikan opetuskäytössä on perimmiltään kyse tulevaisuuden taitojen ja osaamisen vahvistamisesta. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, työskentelyn taidot, yhdessä tekeminen ja globaali toimijuus. Vanhat kartat ja ajattelumallit eivät uudessa tilanteessa riitä. Julkaisussa esitellään tuloksia vuosina 2009–2011 toteutetusta kansallisesta.Opetusteknologia ...

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä – Tilannekatsaus toukokuu 2011

Tina Heino, Riku Honkasalo, Ella Kiesi, Jari Koivisto, Kimmo Koskinen, Kari Nyyssölä, Petra Packalen ja Kaisa Vähähyyppä 2011

Julkaisussa tuodaan esiin  uusia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ympärillä käytävään keskusteluun. Keskeisenä lähtökohtana on laajentaa keskustelua erityisesti vaikuttavuus- ja hyötynäkökulman suuntaan, kuitenkaan unohtamatta tieto- ja viestintätekniikan monimuotoista roolia opetuksessa ja koulun arjessa Keskiössä on ...

”Kaikki tänne nyt moi” – tyttöjen lehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina

Lehtisalo Anneli 2011

Teoksen perustana on vuoden mittainen Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama tutkimusprojekti, jonka toteutti Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkimuskeskus COMET. Tutkimuksessa tarkasteltiin  teinitytöille suunnattuja nuortenlehtiä ja niiden monimediaalista lukijasuhdetta.Pääpainona on lukijoiden/ käyttäjien keskinäinen vuorovaikutus. Tyttöjenlehtiä on ...

Televisiomoraalin muutos suomessa – analyysi helsingin sanomien mielipidekirjoituksista 1970–2003

Salomäenpää Ilkka 2010

Ilkka Salomäenpää tuo esiin linsensiaatintutkimksessaan suomalaisen televisiomoraalin muutoksia vuosien 1970-2003 välisenä aikana. Suomessa televisiomoraali perustaa snellmanilaiseen sivistysajatteluun. Tällöin hyväksyttäväksi ohjelmaksi on mielletty vastuullisen viestinnän ja sivistävän ohjelmiston televisio. Tutkimus selvittää diskurssianalyysilla, kuinka television ohjelmiston herättämä ...

Suhteissa mediaan

Kotilainen Sirkku (toim.) 2009

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja ‑sarjan Suhteissa mediaan teoksessa mediatutkijat kirjoittavat artikkeleita, joissa pääpaino on mediasuhteissa. Painotus on vuorovaikutuksessa, johon yleisöt kuluttajina, käyttäjinä ja itse tekijöinä median kanssa asettuvat. Yleisöä onkin käsitteenä kritisoitu liikaa perinteiseen medianäkökulmaan painottuneeksi, johon eivät istu ...

”Mitä lapsemme oppivat?” Salattujen elämien televisio kritiikki, näennäiskritiikki ja huoli kasvatuksesta

Sari Elfving 2009

Artikkelissa Sari Elfving, YTT ja mediatutkija ruotii suositun suomalaisen tv-sarjan Salattujen elämien saamaa televisiokritiikkiä. Vuosien 1999 ja 2000 aikana julkaistu Salattujen elämien kritiikki Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä muistutti Elfvingin mielestä  näennäiskritiikkiä. Nuoret yleisöt nähtiin kritiikissä ...

1 29 30 31 32 33
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi