Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 328 julkaisua

Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä

Annikka Suoninen 2011

Mediakasvatusseura ry toteutti vuonna 2010 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa ensimmäisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Lasten mediabarometri -tutkimuksen. Tämä tutkimus kohdistui pienten 0–8-vuotiaiden lasten mediankäyttöihin. Tutkimuksen keskeisin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn ...

Kehittämistutkimus: Tieto- ja viestintätekniikkaa kemian opetukseen

Johannes Pernaa 2011

Joahnnes Pernaan väitöstutkimuksessa keskeisiä tutkimusta ohjaavia tavoitteita olivat kemian mielekkään oppimisen, tutkimusperustaisen opetuksen ja TVT-opetusinnovaatioiden diffuusion tukeminen, jotka muodostivat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Pernaan väitöskirja rakentuu kahdeksanvaiheisesta tutkimusprojektista, joka koostuu kolmesta kehittämistutkimuksesta. Tutkimuksen kolmea kehittämistutkimusta tarkasteltiin ...

Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Sirkku Kotilainen (toim.) 2011

Tutkimusraportissa kuvataan alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvioidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Säännöllisesti toteutettuna pienten lasten mediabarometrilla on nähtävissä myös kansainvälistä merkitystä, koska mediakasvatuksen tarve on alettu nähdä elinikäisen oppimisen näkökulmasta, siis varhaislapsuudesta lähtien. ...

Digital Pioneers – Cultural drivers of future media culture

Kangas Seija 2011

This book looks at social networking among the youngsters, covering a wide spectrum of topics from media use, social networking, trust, and friendships to motivational factors.The book also looks at the development of so-called gaming ...

Mediakasvattajan matkakertomus – käytännöstä teoriaan ja takaisin

Niinistö Hanna 2009

Lisensiaatintutkimuksessaan Hanna Niinistö kokoaa ja teoretisoi mediakasvatuksen käytäntöjä ja omaa mediakasvatuksellista toimintaansa viime vuosien ajalta. Niinistö selvittää mitä teorioita ja olettamuksia on havaittavissa mediakasvatuksen käytännön toteutuksen ja materiaalituotannon taustalla, ja miten mediakasvatuksellinen professioni on kehittynyt ...

Nuoriso ja tietotekniikka – keskinäiset relaatiot ja niiden mittaaminen

Lahtinen Hannu 2007

Väitöskirjassaan Hannu Lahtinen tarkasteltee noin 14 vuoden ikäisen koulunuorison ja tietotekniikan välistä suhdetta sekä siihen liittyviä tekijöitä nuorison näkökulmasta. Tutkimus ajoittui kahden vuoden ajalle, ja sen empiirinen aineisto koostui noin 400 nuoren antamista tiedoista. Tutkimuksessa ...

Vaikutusvaltaa – kohti kansalaisvakuttamisen uusia areenoja

Hokkanen Laura ja Liikanen Veli 2010

Teoksessa tuodaa esiin Opetusministeriön rahoittama tutkimushanke, jonka tarkoituksena on nostaa esiin tarinoita itäsuomalaisista nuorista kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta. Osa nuorista pyrkii muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa, omassa elämässään tai maapallolla vallalla olevia asioita. Tutkimuksen tulokset nostavat esille tavanomaista ...

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

2008

Julkaisun tavoitteena on edistää kuntien ja yksikköjen mahdollisuutta ottaa mediakasvatus osaksi varhaiskasvatustyötä lasten, vanhempien ja yksiköiden lähtökohdat huomioiden. antaa tukea kuntien ja yksiköiden mediakasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin selkeällä ja ajanmukaisella linjauksella.   Jukaisussa tuodaan ...

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen

Ilkka Kuukka 2008

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen -selvityksessä oli tarkoituksena muodostaa kuvaa siitä mediakasvatuksen toteutuksen kirjosta, jota maassamme toteutetaan. Tulosten mukaan mediakasvatusta toteutetaan vastaajien keskuudessa monipuolisesti. Toiminta voitiin jakaa vastausten perusteella kuuteen kategoriaan: kouluttavaan, ...

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Tarja Salokoski & Anu Mustonen 2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua ...

1 30 31 32 33
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi