Arkisto: Luovuus & Ilmaisu

Julkaisu 27.1.2016

Nyt näet minut, nyt et: Tutkimus koskien suomalaisnuorten suhtautumista Internetin anonyymiyteen

Teo Keipin väitöskirjassa ”Now you see me, now you don’t: A study of the relationship between internet anonymity and Finnish young people” tutkitaan suomalaisnuorten suhtautumista yhteen Internetin keskeisimmistä piirteistä, anonyymiyteen eli siihen, kuinka netissä vuorovaikutuksen osapuolet jäävät olennaisesti piiloon. Tutkimuksen mukaan anonyymiys tarjoaa nuorille väylän sekä sosiaalisten sekä henkilökohtaisten tarpeidensa täyttämiseen netissä. Nuoret kuvailivat Teo

Julkaisu 18.12.2015

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä -julkaisussa esitellään mediakasvatuksen toimialojen hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä siitä, miten mediakasvatusta voidaan innovatiivisesti toteuttaa luoden vaikuttavuutta ja merkittävyyttä. Humakin toiminnallisen mediakasvatuksen perusteet -opintokokonaisuuden osana tuotetut raportit liittyvät opiskelijoiden kehittämishankkeisiin, jotka toteutettiin erikoistumiskoulutuksen aikana. Kehittämishankkeet kattoivat koko yhdeksän kuukautta kestäneen opiskeluajan alkaen ideoinnista ja päätyen toteutuksen kautta raportointiin. Tavoitteena oli, että opiskelijat

Julkaisu 17.12.2015

Uusien kirjoitustaitojen opetus – luovaa ja yhteisöllistä kirjoittamista osallisuuden kulttuurissa

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Creative Writing Research Journal -julkaisu sisältää mediakasvattajalle mielenkiintoisen artikkelin liittyen uusiin, yhteisöllisiin mediakirjoitustaitoihin. Tämä suomenkielinen artikkeli valottaa osallisuuden pedagogiikkaa ja sen yhteyttä sosiaalisiin mediaympäristöihin sekä uudenlaisiin sisällöntuotannon käytäntöihin. Artikkelin mukaan uusia mediakirjoitustaitoja oppii parhaiten silloin, kun toiminta tapahtuu sosiaalisen median osallisuuden kulttuurin omaisessa ympäristössä, jossa korostuvat luova ja

Julkaisu 30.10.2015

Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Koulu Kaikkialla -hankkeessa luodaan eheyttä ja merkityksellisyyttä lasten ja aikuisten oppimisympäristöihin ja oppimiseen sekä tuetaan osallisuutta ja aktiivista toimijuutta.  Koulu kaikkialla -hankkeen julkilausuma on nyt saatavilla sähköisessä muodossa. Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos 2016 -julkilausumassa tarkastellaan opetuksen ja oppimisen muutosta oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmasta. Julkilausumassa pohditaan muun muassa, miten koulun ulkopuolella

Julkaisu 8.10.2015

Monilukutaito kaikki kaikessa

Julkaisu Monilukutaito kaikki kaikessa sisältää 13 artikkelia monilukutaidosta eri näkökulmista tarkasteltuna. Monilukutaito on keskeinen käsite vuonna 2016 käyttöönotettavissa opetussuunnitelmissa ja kyseisessä julkaisussa tämä uusi käsite nähdään laaja-alaisena osaamisalueena. Julkaisun artikkelit esittelevät monipuolisesti kokemuksia monilukutaidon opettamisesta eri oppiaineissa ja tuovat esille, että huolimatta oppimista tukevien erilaisten teknologioiden kehittymisestä, tai juuri sen takia, monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on edelleen tärkein

Julkaisu 11.9.2015

A Framework for Film Education

British Film Instituten johtama eri puolilta Eurooppaa olevista elokuvakasvattajista koostuva ryhmä on luonut Elokuvakasvatuksen kehyksen (Framework for Film Education in Europe) tukemaan eurooppalaisia elokuvakasvattajia elokuvakasvatuksen suunnittelu-, hallinnointi- ja arviointityössä. Dokumentti julkistettiin Pariisissa 19.6. 2015. Kehys pyrkii yhdistämään teorian, käytännön ja eurooppalaisten elokuvakasvatuskäytänteiden takana olevat periaatteet tavoitteenaan innostaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Euroopan nauttimaan elokuvista ja

Julkaisu 10.8.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkiseen työhön. Usein se piiloutuukin tiedostamatta tehtäväksi työksi, kuten keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.  Kriittinen mediakasvatus lähtee ajatuksesta, että nuoret johdatetaan median tuottamisen tapoihin, markkinointiin, mediatuotteisiin, median kuluttamiseen ja tekemällä oppimiseen. Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä

Julkaisu 1.6.2015

Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents

Vastuu mediakasvatuksesta ei tulisi olla ulkoistettu yksin opettajille ja mediakasvattajille. The Evens Foundationin julkaiseman Media Literacy in Europe Magazine:n toinen painos keskittyy vanhempien rooliin mediakasvatuksessa. Vanhemmilla on keskeinen tehtävä lasten mediakasvatuksessa, koska lapset ovat kosketuksessa mediaan ensisijaisesti omissa perheissään. Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents -julkaisu tarjoaa ympäri Eurooppaa koottuja uusia ja inspiroivia harjoitteita, joiden

Julkaisu 28.5.2015

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -teos on syntynyt tarpeesta kehittää, jakaa ja levittää varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen liittyvää mobiilioppimisen pedagogiikkaa. Teoksen taustalla on samanniminen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin vuosien 2014-15 aikana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Playful Learning Centerin (PLC) toimesta yhteistyössä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Koulutuskokonaisuuden rahoitti Opetushallitus. Teos on suunnattu erityisesti varhaiskasvatusalan toimijoille, mutta siitä voi

Julkaisu 23.3.2015

Luokanopettajien käsityksiä alakoulun mediakasvatuksesta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla luokanopettajien käsityksiä alakoulun mediakasvatuksesta. Tiedonhankintamenetelmänä käytettiin fenomenografista puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavina oli viisi informanttia. Aineiston analyysi tapahtui fenomenografisella neljän vaiheen analyysimallilla. Tutkimus osoitti, että luokanopettajat käsittävät mediakasvatuksen perustaitoina – ja valmiuksina, ohjauksena ja valvontana sekä resursseina. Tutkimustulosten mukaan opettajien käsitteissä painottuu kriittisyys ja välineet. Koulun rooli nähtiin tutkimuksessa myös keskeisenä mediakasvatuksen

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat