Arkisto: Pro Gradu

Julkaisu 22.11.2017

”Ethän sinä äiti heitä meidän peliohjelmia parvekkeelta?” : digitaalinen teknologia lasten kuvakirjoissa 2010-luvulla

Hanna Järvenpään pro gradu -tutkielma käsittelee 2010-luvun alkupuolen kuvakirjojen representaatioita digitaalisesta teknologiasta. Tutkielma pyrkii selvittämään teknologiaan liitettyjä merkityksiä ja merkitysten tuottamisen keinoja kuvakirjoissa yhdistellen lastenkirjallisuuden poetiikkaan mediakasvatuksellista näkökulmaa. Lasten ja perheiden arkistunut teknologian käyttö herättää tällä hetkellä paljon keskustelua. Media- ja pelikasvatuksen tutkimuksessa on alettu hiljattain kiinnittää huomiota julkisessa keskustelussa näkyvään huolipuheeseen, jonka taustalla on aikuisten huoli

Julkaisu 27.9.2016

Pro gradu: Kulttuurihäirintä ja vastamainokset kriittisen mediakasvatuksen välineinä

Pro gradu -tutkielmassaan Emmi Huhtanen selvittää, miten vastamainoksia voidaan käyttää kriittisen mediakasvatuksen opetuksessa. Vastamainoksilla tarkoitetaan mainosparodioita, jotka jäljittelevät alkuperäisten mainosten visuaalista ilmettä mutta siten, että niiden välittämää viestiä on muutettu. Niiden pyrkimyksenä on usein satiirin keinoin kritisoida jotain yhteiskunnallista epäkohtaa. Tutkimuksen oletuksena on, että media- ja populaarikulttuurista huumorin kautta ammentavat vastamainokset soveltuvat kriittisen kasvatuksen teorian mukaisesti

Julkaisu 26.6.2015

Kirjasto pelissä : pelit ja pelaaminen Suomen yleisissä kirjastoissa

Tässä pro gradu -tutkielmassa kartoitetaan miten pelit ja pelaaminen ovat edustettuina, ja miten peleihin ja pelaamiseen suhtaudutaan Suomen yleisissä kirjastoissa, ja millainen tulevaisuudenkuva peleillä ja pelaamisella kirjastoissa kirjastoammattilaisten näkemyksen mukaan on. Tutkimuksessa selvitetään myös kirjastossa pelaamisen haittoja ja hyötyjä.

Julkaisu 7.5.2015

Lukio-opiskelijan mediataitojen kehittäminen: kehittämistutkimus mediataitovalmiuksien muuttumisesta Media ja kuvien viestit -kurssilla.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan lukio-opiskelijoiden mediataitovalmiuksien kehittymistä ja kehittämistä näiden viiden valmiuden kautta kuvataiteen Media ja kuvien viestit (KU3) -kurssilla. Tutkimus on monimenetelmällinen kaksisyklinen kehittämistutkimus, jossa tarkastellaan opiskelijan mediataitovalmiuksien muuttumista Tabletkoulun virtuaaliseen oppimisympäristöön tuotetun KU3-­kurssisisällön opetuskäytön myötä. Mediataito muodostuu erilaisista valmiuksista, jotka tässä tutkimuksessa määritellään: funktionaalisiksi praktisiksi kriittisiksi emansipatorisiksi omaehtoisiksi ja yhteisöllisiksi Tuloksissa vahvistui käsitys

Julkaisu 23.3.2015

Sosiaalinen media nuorisotyössä

Tämä pro gradu-tutkimus tutkii nuorisotyöntekijöiden resursseja hyödyntää sosiaalista mediaa sekä sitä miten he hyödyntävät sitä työssään. Tutkimuksessa myös selvitettiin sosiaalisen median soveltamiseen liittyviä ongelmia ja hyviä puolia. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, joka oli lähetetty kuntien johtaville nuorisotyöntekijöille sekä etsiville nuorisotyöntekijöille kesällä 2014. Kyselyyn osallistuneesta 170 vastaajasta 91,8 % hyödyntää työssään sosiaalista mediaa ja vastaajien resurssit sen

Julkaisu 23.3.2015

Digitalisoituva maantieteen opetus: Lukion maantieteen opetuksen sähköistäminen ja opettajien asenteet muutokseen

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdyttiin lukion maantieteen opetuksen sähköistämiseen niin yhteiskunnan digitaalisen murroskauden kuin myös ainetta opettavien opettajien kautta. Lukion maantieteen opettajien asema tutkimuksessa oli keskeinen, koska heidän vastuullaan on opetussuunnitelman mukaisesti toteuttaa opetusta nykypäivän vaatimusten mukaan. Sähköistäminen on tapahtunut vauhdilla eivätkä opetusmenetelmät ole pysyneet mukana. Nuoret käyttävät usein sähköisiä välineitä paremmin kuin opettajansa. Ero

Julkaisu 20.3.2015

Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin miten nuorisotyöhön integroitu mediakasvatus onnistuu tarjoamaan nuorille tilaisuuksia hankkia uusia taitoja hallita elämäänsä median kyllästämässä kulttuurissa. Tutkimissa mediaryhmissä 14-16-vuotiaat nuoret saivat mahdollisuuden tuottaa mediasisältöjä, harjaantua vaikuttamaan elämäänsä mediajulkisuuden avulla ja saada kokemuksia osallisuudesta yhteisössä ja yhteiskunnassa. Tärkein kysymys oli, millaista mediakasvatusta rakentuu kansanjournalistisessa nuorten mediaryhmässä, jonka mediapedagogisena perustana olivat sosiokulttuurisen

Julkaisu 20.3.2015

Tekemällä oppii: Mediakasvatusta Ylen Mediabussi-hankkeessa vuonna 2012

Tämän pro gradu -tutkielman kohteena oli Yleisradion mediakasvatushanke Mediabussi, joka oli aloittanut  toimintansa vuonna 2007. Tavoitteena oli ymmärtää, millaista mediakasvatusta mediassa työskentelevät rakentavat yhdessä koulun kanssa suhteessa nuoriin ja lapsiin. Mediakasvatus ymmärretään tässä työssä vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa tavoitellaan medialukutaitoa. Yhä syvemmin digitalisoituvassa mediakulttuurissa medialukutaito on luonteeltaan sosiokulttuurista eli erilaiset mediakulttuurit muokkaavat taitojen omaksumista sekä taitojen

Julkaisu 18.12.2014

Tieteenalat mediakasvatuksen kentällä

Tieteenalakohtaisuus ja tieteidenvälisyys suomalaisessa mediakasvatustutkimuksessa Teoreettisesti painottuneessa pro gradu -tutkimuksessaan Lauri Palsa tarkastelee mediakasvatuksen tutkimuksen kenttää yksittäisten tutkimusten viitekehyksessä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja kuvailla eri tieteenalakohtaisia lähtökohtia suomalaisessa mediakasvatustutkimuksessa. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä suomalaiseen mediakasvatuksen kenttään kuuluvasta väitöskirjasta. Aineistoa Palsa lähestyy teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin hermeneuttisesta lähestymistavasta käsin. Tuloksena Palsa esittelee kaksi tutkimusta kuvaavaa käsitettä, tieteenalakohtaisen ja tieteidenvälisen mediakasvatustutkimuksen. Tieteenalakohtaista tutkimusta

Julkaisu 22.7.2014

Yläkoulun oppilaiden ja opettajien käsityksiä uusmedian hyödyntämisestä opetuksessa

Tutkimuksessa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden sekä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsityksiä uusmedioista, niiden käytöstä nuorten vapaa-ajalla ja koulussa sekä niiden pedagogisista mahdollisuuksista opetuksessa. Aineistona on viisi oppilashaastattelua sekä viisi opettajahaastattelua. Aineisto analysoitiin ensin sisällönanalyysin keinoin ja sen jälkeen analyysia syvennettiin diskurssianalyysillä. Tutkimuksessa selvisi, että uusmediat ovat opettajien vapaa-ajalla niin kutsutussa hyötykäytössä: he etsivät internetistä tietoa tai hyödyntävät sitä tuntien

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat