17.2.2016

Hallinnan tekemiset: Mediakasvatuspolitiikan diskursiivinen tuottaminen

Tutkija(t): Niina Uusitalo

Toteutusorganisaatio: Tampereen yliopisto

Sijainti verkossa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/98145

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Niina Uusitalo Tampereen yliopistosta tarkastelee väitöstutkimuksessaan suomalaisen mediakasvatuspolitiikan rakentumista vuosina 1999–2013. Tutkimuksessa on analysoitu kasvatuspoliittisia asiakirjoja sekä mediakasvatuspolitiikan tekemiseen osallistuneiden virkamiesten haastatteluja. Suomalaiseen mediakasvatuspolitiikkaan sisältyy toisilleen ristiriitaisia näkemyksiä mediakasvatuksen merkityksestä kansalaisuudelle. Mediakasvatuksen esitetään kasvatuspolitiikassa suojelevan lapsia median riskeiltä, työllistävän globaalissa toimintaympäristössä sekä mahdollistavan osallisuutta. Lisäksi joustavuus, kansainvälisyys ja kriittisyys ovat mediakasvatukselle osoitettuja tavoitteita.

Tutkimus näyttää, miten mediakasvatuspolitiikka rakentuu eritasoisissa hallinnallisissa prosesseissa, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tapa tuottaa mediakasvatuspolitiikkaa eri yksiköissään, ulkopuolisten toimijoiden kutsuminen politiikanteon prosessiin, asiakirjojen tuottamisen käytäntö sekä ylikansalliset politiikanteon käytännöt heijastuvat asiakirjojen tapaan ohjata mediakasvatuksen osallistujia sekä tapaan perustella mediakasvatusta.

Mediakasvatuksen ja medialukutaidon käsitteiden monimerkityksellisyys on mahdollistanut mediakasvatuspolitiikan tekemisen monelle opetus- ja kulttuuriministeriön yksikölle. Eri yksiköillä on erilaisia politiikanteon tavoitteita ja tausta-arvoja, mikä on vaikeuttanut yhteneväisen mediakasvatuspolitiikan luomista. Toisaalta tämä voi olla rikkaus, joka mahdollistaa erilaisten mediakasvatustoimijoiden ja -käytäntöjen tukemisen. Tutkimus erottaa kuusi erilaista mediakasvatuksen oppijoille asetettua toimijuuskäsitystä. Asiakirjoissa nousi esiin suojeltava, työllistyvä ja joustava oppija sekä osallistuva, transnationaali ja kriittinen toimijuus.

Merkittävää tutkimustulosten mukaan on, että kriittinen toimijuus oli asiakirjoissa melko pienessä roolissa ja nousee esiin lähinnä yksittäisten tutkijoiden kirjoittamissa asiakirjaosuuksissa. Mediakasvatuksen ja medialukutaidon ilmaistaan tuottavan toivottuja lopputuloksia melko automaattisesti. Asiakirjoissa nousi esiin myös tieto- ja viestintäteknologiaa ihannoivia käsityksiä, joissa teknologian uskottiin tuottavan automaattisesti esimerkiksi osallisuutta ja työllisyyttä. Tutustu väitöskirjaan täällä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi