2.1.2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Tutkija(t): Tarja Salokoski & Anu Mustonen

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura

Sijainti verkossa: Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf

Julkaisuvuosi: 2007

Julkaisun tyyppi:

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua mediakasvatuksen ja mediasuojelun käytänteisiin eri maissa sekä kerätä saatuja kokemuksia median julkisen säätelyn ja itsesäätelyn muodoista lasten suojelemiseksi vahingolliselta aineistolta. Katsauksen toimeksiantajana sekä rahoittajana on opetusministeriö ja se on toteutettu Mediakasvatusseura ry:n tutkimushankkeena. Hanke on osa Opetusministeriön Lapset ja media -kokonaisuutta.

Tutkimuskatsaus osoittaa, että mediasisällöt vaikuttavat laajasti lasten ja nuorten tiedolliseen, tunne-elämän ja identiteetin kehitykseen sekä fyysiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Median vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin ja kehitysvaiheesta riippuen. Pienille lapsille median vaikutukset välittyvät läheisten ihmissuhteiden kautta, vanhempien mallien ja tulkintojen välityksellä. Nuoruusiässä kaveripiirin vaikutus median käyttöön ja viestien tulkintaan korostuvat.

Kun mediasisällöt on suunniteltu tietoja ja taitoja kehittäviksi, mediaa voidaan käyttää motivoivana ja elämysvoimaisena ympäristönä kasvatuksen ja kehityksen tukemisessa. Mediaa voidaan soveltaa monin tavoin oppimisympäristönä. Median avulla voidaan harjaannuttaa moraalista ajattelua, empatiaa, tiedollisia ja kielitaitoja. Sisältöjen ollessa ikätasolle soveltuvia media tarjoaa lapselle tärkeitä tunnekokemuksia, mahdollisuuden harjoitella tunteiden hallintaa ja roolinottotaitoja. Lisäksi se tarjoaa identiteetin rakennusaineita, roolimalleja, sisältöjä leikkeihin sekä sosiaalisen verkottumisen ja viestinnän välineen. Erityisen tärkeää nuorille on median käyttö sosiaalisen vuorovaikutuksen kanavana. Internet tarjoaa nuorille paljon mahdollisuuksia aktiiviseen itseilmaisuun ja vertaistuen saamiseen kehityksen kysymyksissä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi