22.7.2014

”Musiikkia soittava koivuniemen herra”: Ehdotuksia kasvatukselliseksi mediatuotteeksi ja sen sisällöksi sekä käsityksiä kasvatuksesta

Tutkija(t): Mikkola Katja & Mikkola Panu-Ilari

Toteutusorganisaatio: Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Sijainti verkossa: http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=19795

Julkaisuvuosi: 2009

Julkaisun tyyppi:

Tämän tutkimuksen teemana oli median kasvattavuus. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, mikä voisi olla lapsille suunnattu levy-yhtiön kasvattava tuote sekä millaisia sisältöjä tällaisella tuotteella pitäisi olla. Tutkimuskyselyn vastaajat tekivät ehdotuksia uudeksi levy-yhtiön kasvatukselliseksi tuotteeksi. Näitä tuote-ehdotuksia peilattiin heidän käsityksiinsä mediatuotteiden kasvattavuudesta ja mielipiteisiinsä lasten mediankäyttömieltymyksistä. Pyrkimyksenä oli myös löytää viitteitä siitä, miten kasvatus tänä päivänä käsitetään. Tutkimus sai alkunsa levy-yhtiön toiveesta saada kasvatustieteellistä tutkimusta tuotekehittelyn pohjaksi. Levy-yhtiö toivoi saavansa ideoita siihen, mitkä voisivat olla heidän uusia kasvatuksellisia tuotteitaan. Kasvatustieteellisen oikeutuksen tutkimukselle antoi käsitys, että kaikki media joka tapauksessa kasvattaa. Kasvattava vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, ja tällaisen tutkimuksen avulla voidaan vaikuttaa tuotettavan median positiivisten kasvatusvaikutusten lisäämiseen. Lisäksi saadaan tietoa siitä, miten vastaajat määrittelevät kasvatusta ja mitkä heidän mielestään ovat kasvatuksen tehtäviä ja päämääriä.

Aineisto hankittiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi useita monivalintakysymyksiä sekä kaksi avointa kysymystä. Kysely lähetettiin levy-yhtiön sähköpostilistalle liittyneille henkilöille, joita oli yhteensä noin 170 000. Vastauksia saatiin 4442 kappaletta. Levy-yhtiön sähköpostilistalle ovat voineet liittyä vain vähintään 18 vuotta olevat henkilöt, mutta vastausten perusteella vastaajien ikähaarukka on 10-68 vuotta keski-iän ollessa 33 vuotta. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista oli naisia ja lähes puolella vastaajista oli vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Vastaajia oli kaikista Suomen lääneistä. Tutkimuksen filosofiset taustaoletukset ovat hermeneuttisia ja tutkimusotteena käytettiin mixed methodia, eli aineiston analyysissä hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Tulokseksi saatiin, että musiikkituotteet ovat suosituimpia ehdotuksia levy-yhtiön uudeksi kasvatukselliseksi tuotteeksi. Kasvatuksellisen mediatuotteen haluttiin välittävän erilaisia tiedollisia sisältöjä, muun muassa historiasta, luonnosta ja kielistä, antavan ohjeita arjessa selviämiseen, lisäävän vuorovaikutustaitoja ja ohjaavan kasvatettavan eettistä ja moraalista kehitystä. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että levy-yhtiön tuotteella voi olla kasvattava vaikutus. Tärkeää olisi, että kasvatuksellisuus huomioitaisiin yhä paremmin eri medioissa. Ihanteellista olisi, jos media voisi olla väline vuorovaikutuksen lisäämiseen niin lasten ja aikuisten välillä kuin vertaisryhmien, kuten lasten kesken.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi