1.12.2014

Verkkoroolipelaaminen ja sosialisaatio

Tutkija(t): Ossi-Matti Laaksamo

Toteutusorganisaatio: Lapin yliopisto

Sijainti verkossa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/97242/Laaksamo.Ossi-Matti.pdf?sequence=2

Julkaisuvuosi: 2014

Julkaisun tyyppi:

World of Warcraft -pelit osakulttuurisena toimintana sosialisaation näkökulmasta

Pro gradu -tutkimuksessaan Ossi-Matti Laaksamo tarkastelee moninpelattavan verkkoroolipelin World of Warcraftin osakulttuurisia piirteitä ja niiden yhteyttä sosialisaatioon. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin näkökulma, joka haastaa ongelmakeskeisen näkökulman verkkoroolipelien vaikutuksista pelaajilleen. Tutkimustiedosta voivat hyötyä erityisesti  sosiaalialalla työskentelevät, jotka työssään kohtaavat verkkoroolipelejä aktiivisesti pelaavia henkilöitä.

Tutkimus on kvantitatiivinen ja tutkimusaineisto on kerätty verkkokyselylomakkeella pääosin neljältä suomalaiselta World of Warcraftin pelikillalta. Aineisto koostuu 98 vastauksesta ja niitä analysodaan ristiintaulukoimalla, faktorianalyysilla ja ryhmittelyanalyysilla.Ryhmittelyanalyysi tuotti kolme erilaista pelitaparyhmää:

 1. harrastajat
 2. uppoutujat
 3. ajanviettäjät.

Ryhmistä harrastajat ja uppoutujat edustivat vahvempaa sitoutumista pelaamiseen kuin ajanviettäjät. Tutkimustulosten mukaan sosialisaatiota edistävät piirteet pelaamisessa näyttäytyivät vahvasti harrastajien ja uppoutujien pelitaparyhmissä verrattuna ajanviettäjiin. Tutkimuksessa havaittiin, että vastaajan mieltäessä verkkoyhteisöpelaamisen osakulttuuriseksi toiminnaksi vahvistuu pelaamisen asema sosialisaatioagenttina. Pelin välityksellä muodostuu kaveri- ja parisuhteita sekä aiempia ihmissuhteita voidaan ylläpitää. Pelaaminen kehittää tietoisesti tai tiedostamattomasti pelaajan moraalista käsityskykyä ja ryhmätyötaitoja, joita pelaaja hyödyntää elämänsä muillakin osa-alueilla. Tutkimus osoitti, että pelikulttuurin ja yhteiskunnan välillä on ristiriitoja, jotka nähtiin pinnallisten ennakkoluulojen aiheuttamiksi. Verkkoroolipelaamisen voidaan nähdä edistävän pelaajan sosialisaatiota ja pelaamisen sisältävän vahvoja merkityksiä pelaajilleen.

Yhdessä pelaaminen kasvattaa yksilön ryhmätoiminnan valmiuksia, lisää sosiaalisia suhteita sekä luo mielekkyyttä elämään onnistumisen kokemuksina sekä ryhmään kuulumisena. Huomionarvoista on, että henkilöt jotka pitävät pelaamista vain ajanvietteenä ilman merkityksellisiä siteitä ryhmiin ja kavereihin, eivät hyödy yhteisöllisyyden myönteisistä vaikutuksista. Niinpä pelaaminen, jota ei koeta merkitykselliseksi, mutta johon silti käytetään useita tunteja vuorokaudessa, voi olla se yhdistelmä, johon verkkopelien problematiikkaa sisältyy.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi