11.10.2016Arla Pitkämäki

Poimintoja vuoden 2016 mediakasvatuksellisista pro graduista ja väitöskirjoista

Kohderyhmä: ,

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Koostanut Mediakasvatusseura

Tämä kooste tarjoaa kattauksen vuonna 2016 kotimaisissa yliopistoissa julkaistuja mediakasvatuksellisia pro graduja ja väitöskirjoja. Koosteen lopuksi annetaan vinkkejä, miten eri yliopistoissa tehtyjä mediakasvatukseen liittyviä opinnäytteitä voi etsiä verkosta. Mikäli sinulla on vinkata listalle sopivia julkaisuja, saa niitä ilomielin lähettää osoitteeseen mediakasvatus@medikasvatus.fi.

 

Vuonna 2016 julkaistuja väitöskirjoja

Nimeke: Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth
Tekijä(t): Custódio, Leonardo
Vuosi: 2016
Tyyppi: Väitöskirja (monografia)
Julkaisija: Tampereen yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0118-7
“Mikä saa vähävaraiset nuoret osallistumaan arkensa keskellä poliittisesti virittyneisiin mediahankkeisiin? Tässä tutkimuksessa analysoidaan etnografisella otteella, miten Brasilian Rio de Janeiron faveloissa asuvat nuoret käyttävät mediaa (radio, sanomalehdet, kamerat, matkapuhelimet ja verkko) ja toteuttavat journalistisia toimintatapoja puolustaakseen ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.”

Nimeke: Engaging with Media in the Fragmented Media Environment. Using multiple methods to discover elements of media engagement
Tekijä(t): Tammi, Riitta
Vuosi: 2016
Tyyppi: Väitöskirja
Julkaisija: Aalto yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6624-0
“Tutkin mediakäytön fragmentoitumista ja syitä miksi ja miten medioihin sitoudutaan. Mediamaiseman pirstaloituessa ja sisältöjen lisääntyessä nousee tarve selvittää entistä tarkemmin niitä kokemuksia ja käytäntöjä, joita tärkeimpinä pidettyihin nimikkeisiin liitetään, ja minkälaisiin jokapäiväisiin käytäntöihin median käyttö kietoutuu. Aiemmissa tutkimuksissa ihmisten mediavalikoimia on tutkittu rajaamalla medioiden määrää tai keskittymällä vain tietyn genren, kuten uutisten, käyttöön. Tutkimukseni uutuusarvo on median käytön fragmentaation ja sitoutumiseen vaikuttavien kokemusten ja käytäntöjen tutkiminen lukijoiden ja käyttäjien näkökulmasta. Neljän menetelmän iteratiivinen prosessi tarjoaa työkaluja myös mediayrityksille yleisöiden median käytön tutkimiseen.”

Nimeke: Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production
Tekijä(t): Palmgren-Neuvonen, Laura
Vuosi: 2016
Tyyppi: Väitöskirja
Julkaisija: Oulun yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:9789526211886
“Väitöstutkimuksen taustalla on koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt, koulumotivaatiota heikentävä kuilu. Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan median käyttöön, mutta koululla on vaikeuksia hyödyntää aktivoivia oppimisympäristöjä. Vastauksena tähän haasteeseen aloin tutkia julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon mahdollisuuksia opetuksessa. Tämä monilukutaitoja toteuttava työmuoto tarjosi vaihtoehdon perinteiselle opetukselle ja tilaisuuksia monipuoliselle vuorovaikutukselle. Videoiden verkkojulkaiseminen prosessin luontevana jatkona mahdollisti vuorovaikutuksen myös koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Tutkimuksessa selvitin millaista vuorovaikutusta tässä kontekstissa muodostuu ja millä tavoin vuorovaikutusta voidaan kehittää.”

 

Vuonna 2016 julkaistuja pro graduja

Nimeke: ”Hyvin otettu kuva voi kertoa tarinan” Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä
Tekijä(t): Kiuru, Inka
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Tampereen yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201608152167
“Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun miten mediakasvatusta tulisi kehittää palvelemaan monikulttuuristen nuorten tarpeita, sekä heidän mahdollisuuksistaan toimi yhteiskunnassa toimijoina, eikä pelkästään palveluiden kohteena. Tutkimuksen ote on nuorisotyötä kehittävä ja sen tarkoituksena on kehittää osallistavaa valokuvausta monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Tutkimus on osa viestinnän, median ja teatterin tutkimusyksikkö COMETin Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimushanketta.”

Nimeke: Sata kuvaa joista valita – lukiolaiset visuaalisen materiaalin tuottajina ja tarkastelijoina sosiaalisessa mediassa
Tekijä(t): Juntura, Ilona
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Lapin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201603251082
“Tutkielmani tarkastelee lukiolaisten sosiaalisen median käyttöä visuaalisen materiaalin tuottajina ja toisten tuottaman materiaalin tarkastelijoina. Se tuo esiin lukiolaisten eniten käyttämät sosiaalisen median muodot sekä sosiaaliseen median käyttöön liittyvät ominaispiirteet. Kyseessä on laadullinen tutkielma, joka hyödyntää etnografista lähestymistapaa.”

Nimeke: “Ehkä pieni pelko takaraivossa, kun on lähettänyt itsestään vähän paljastavampaa materiaalia” : 15-25-vuotiaiden nuorten kokemukset sextingistä
Tekijä(t): Korkala, Susanna; Virta, Jutta
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Lapin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201604201112
“Sextingin eli seksuaalissävytteisten tekstiviestien, kuvien ja videoiden yksityisen lähettelyn suosio on kasvanut viime aikoina erityisesti nuorten keskuudessa. Ulkomailla aiheesta on tehty useampia tutkimuksia, mutta Suomessa aihetta ei ole laajemmin tutkittu. Sextingiin liitetään usein pelkoja ja uhkakuvia, mutta positiivisista vaikutuksista puhutaan harvoin. Tässä tutkimuksessa selvitämme 15–25-vuotiaiden nuorten kokemuksia sextingistä.”

Nimeke: Kulttuurihäirintä ja vastamainokset kriittisen mediakasvatuksen välineinä
Tekijä(t): Huhtanen, Emmi
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Tampereen yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606222001
“Tässä tutkimuksessa jokapäiväisillä mediakulttuurin tuotteilla, kuten mainoksilla, ajatellaan olevan pedagogista merkitystä. Tutkimuksen keskeisenä käsittenä on julkisen pedagogiikka. Sillä viitataan mediakulttuurin kasvattavaan vaikutukseen: ihminen omaksuu arvoja, maailmankuvia ja elämäntapoja kokemuksellisessa suhteessa joka tapahtuu medioituneen kulttuurin, arjen ja kielen kautta tapahtuvana sosialisaatioprosessina. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselle toimii kriittisen pedagogiikan teoria. Lähtökohtana aiheen valinnalle on ollut kiinnostus taidetta ja aktivismia yhdistävää kulttuurihäirintää kohtaan sekä havainnot siitä, että opettajaopiskelijoiden käsityksiä mediakasvatuksesta määrittävät voimakkaasti turvallisuuteen sekä erilaisten tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttöön painottuvat näkemykset.”

Nimeke: Etnografinen tutkimus kahdeksasluokkalaisten kriittisestä lukutaidosta ja opettajien käsityksistä mediakasvatuksesta
Tekijä(t): Löfman, Mirva
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Lapin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605172586
“Tutkimuksessani tarkastelen, millainen kuva syntyy kahdeksasluokkalaisista kriittisinä sosiaalisen median tekstien lukijoina ja millä tavalla kriittisen lukutaidon kehittymistä voidaan kouluopetuksessa tukea.”

Nimeke: “Tää työ on mun! JA niiiiiiin rakas.” : blogirepresentaatiot opettajan työn miellekkyydestä
Tekijä(t): Kuusela, Mona
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Lapin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201604201113
“Tutkimuksen päätavoitteena on kuvata opettajan työn mielekkyyden representaatioita opettajien blogeissa. Representaatiolla tarkoitetaan jonkin poissaolevan uudelleen esittämistä. Käsite mahdollistaa erilaisten mediaesitysten tieteellisen analysoinnin. Yhdeksi alatavoitteeksi määrittelin ymmärryksen lisäämisen opettajien ammatillisesta bloggaamisesta, sillä suomalaista tutkimustietoa opettajien ammatillisesta bloggaamisesta ei ole paljoa saatavilla.”

Nimeke: Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa
Tekijä(t): Mehtälä, Karri
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192729
“Tutkielman tavoitteena on selvittää, miksi ja millä tavoin videoilla opetetaan. Tarkastelu keskittyy opettajiin, jotka tuottavat työnsä tueksi opetusvideoita. Internetin ja sosiaalisen median myötä audiovisuaalisen viestinnän määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä eksponentiaalisesti. Nuoret kokevat videot heille luonnolliseksi tavaksi ilmaista itseään, mutta kouluissa niiden hyödyntäminen on edelleen vähäistä. Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu kahdesta luvusta, joissa käsitellään liikkuvaa kuvaa opetuksessa ja Flipped Classroom -menetelmää ja sen taustalla olevaa ajatusta opiskelijalähtöisestä opettamisesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käännetty opetus parantaa opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja osassa tapauksista myös oppimistuloksia. Lisäksi tiedämme, mitkä tekijät määrittävät hyvää opetusvideota.”

Nimeke: Tablettilaitteiden pedagoginen hyödyntäminen esiopetusryhmissä : lastentarhanopettajien kokemuksia tablettien käytöstä
Tekijä(t): Hannula, Ila
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Jyväskylän yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606062930
“Erilaisten teknologioiden ja median vaikutusten voimistuminen arjessa luo paineen myös opetuksen kehittymiselle tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävämpään suuntaan. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli selvittää lastentarhanopettajien kokemuksia tablettien pedagogisesta hyödyntämisestä esiopetuksessa ja esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.”

Nimeke: Lastentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta
Tekijä(t): Rintala, Linda
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Oulun yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610072913
”Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on lasten mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta päiväkodissa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen lasten median käyttöä esimerkiksi ikärajojen, mediankäyttötaitojen ja medialeikin osalta. Lisäksi esittelen kandidaatin tutkielmaani pohjaten erilaisia tutkimuksissa todettuja mediavaikutuksia. Lopuksi pohdin teoriatasolla mediakasvatuksen ulottuvuuksia ja tarkoitusta. Tutkimuksen tulokset koostuvat haastattelemieni lastentarhanopettajien käsityksistä edellä mainituista aiheista. Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenografinen.”

Nimeke: Vanhempien mediataidot ja lapsen yksityisyyden suoja vanhemmille suunnatussa mediakasvatusmateriaalissa
Tekijä(t): Lääperi, Hanna
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Lapin yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016070122175
“Tässä laadullisessa tutkimuksessa käytin sisällönanalyysiä menetelmänä tarkastellessani internetistä löytyvää, vanhemmille suunnattua mediakasvatusmateriaalia. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää sisältäisikö materiaali vanhemmille itselleen ohjeita tai neuvoja siitä, kuinka he voisivat ottaa huomioon lapsen yksityisyyden suojaan liittyviä asioita julkaistessaan lapsesta tietoja ja kuvia internetissä.”

Nimeke: Ohjelmointi osana medialukutaitoa – Koodikoulu ilmiönä Suomessa
Tekijä(t): Jousea, Inka
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Tampereen yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201608022104
“Tämä tutkielma kuvaa ohjelmointia osana mediakasvatusta ja medialukutaitoja. Tutkielmassa kysytään, millainen osa mediakasvatusta ja medialukutaitoja ohjelmointi on. Tutkielman alakysymys on, millaisia yhteyksiä medialukutaitojen ja ohjelmoinnin välillä Koodikoulun ohjaajien käsityksistä ilmenee. Koodikoulu-ilmiötä analysoitiin mediakasvatuksen näkökulmasta, sillä tutkimuksen lähtökohtana oli Koodikoulujen toiminnan ymmärtäminen mediakasvatukseksi. Koodikoulu oli suomalaisten yritysten 4-9 -vuotiaille lapsille järjestämä ilmainen ja avoin yhden kerran mittainen tutustumistunti ohjelmointiin.”

Nimeke: #nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti
Tekijä(t): Myllynen, Milka
Vuosi: 2016
Tyyppi: Pro gradu
Julkaisija: Tampereen yliopisto
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606232004
“Koska maahanmuuttajien määrä kasvaa Suomessa ja globalisaation myötä yhteiskuntamme muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi, täytyy tarkastella sitä, kuinka voidaan tukea monikulttuuristen nuorten identiteettiä kansalaisena uudessa kotimaassa. Tässä pro gradu -tutkielmassa paneuduin siihen, onko mediakasvatuksella mahdollista vahvistaa kansalaisidentiteetin luomista.”

 

Vinkkejä mediakasvatuksellisten julkaisujen etsintään 

Koosteessa esitellyt julkaisut haettiin seuraavien yliopistojen verkkotietokannoista:

Aalto yliopisto
Aalto yliopisto ei varsinaisesti tarjoa medikasvatuksen opetusta, mutta erityisesti Median laitoksella tuotetaan mediakasvatuksen näkökulmasta mielekiintoisia julkaisuja. Niihin voit tutustua Aalto yliopiston sähköisessä Aaltodoc-kirjastossa. Haku kannattaa tehdä esimerkiksi käyttäen tarkennettua hakua ja hakemalla avainsanan “media” ja vuoden perusteella.

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistolla mediakasvatusta voi opiskella perus- ja aineopintojen verran Käyttäytymistieteiden laitoksella. Yliopistolla julkaistuihin pro graduihin ja väitöskirjoihin voi tutustua Helsingin yliopiston E-thesis-julkaisuarkistossa. Kätevimmin mediakasvatuksellisia töitä löytää tekemällä haun asiasanalla “mediakasvatus”.

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopistossa mediakasvatusta voi opiskella Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yliopistolla julkaistuihin pro graduihin ja väitöskirjoihin voi tutustua Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Parhaiten mediakasvatuksellisia julkaisuja löytää tekemällä haun asiasanalla “mediakasvatus”.

Lapin yliopisto
Lapin yliopistossa mediakasvatusta voi opiskella Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, joka tarjoaa myös englanninkielisen maisteri ja tohtori opinto-ohjelmat. Yliopistossa tuotettuihin pro graduihin ja väitöskirjoihin voi tutustua Lapin yliopiston sähköisessä Lauda-julkaisuarkistossa. Parhaiten mediakasvatuksellisia julkaisuja löytää tekemällä haen asiasanalla “mediakasvatus”.

Oulun yliopisto
Oulun yliopistossa mediakasvatuksellisia kursseja voi opiskella Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yliopistolla julkaistuihin pro graduihin ja väitöskirjoihin voi tutustua Oulun yliopiston Jultika-julkaisuarkistossa. Parhaiten mediakasvatuksellisia julkaisuja löytää tekemällä haun asiasanalla “mediakasvatus”.

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistolla mediakasvatusta voi opiskella pääaineeksi aina tohtorin tutkintoon asti. Tampereen yliopiston julkaisuihin voi tutustua Tampub-julkaisuarkistossa, joka on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. Julkaisuarkistoa voi selailla monella eri tavalla. Parhaiten mediakasvatuksellisia julkaisuja löytää selaamalla Tampubia oppiaineen mukaan. Tässä tapauksessa siis Mediakasvatuksen maisteriopinnot – Master’s Programme in Media Literacy Education (maisteriopinnot) ja Mediatutkimus – Media Studies (tohtoriopinnot). Mediakasvatuksellisia lopputöitä tehdään tokin muissakin oppiaineissa, tällöin kannattaa käyttää tarkennettua hakua, jossa voi etsiä hakusanalla “mediakasvatus” ja hakea julkaisuja esimerkiksi vuoden perusteella.

Muista myös muut yliopistojen tietokannat:
Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi

Haluatko lisätä koosteeseen julkaisun tai vinkata julkaisuarkistoa? Ota yhteyttä: mediakasvatus@mediakasvatus.fi