Arkisto: mainonta

Uutinen 10.4.2018

Voima-lehden mediakasvatusnumero tilattavissa maksutta opetusmateriaaliksi

Voima-lehdestä ilmestyy 7.5. mediakasvatuksen teemanumero, jota postitetaan normaalin jakelun ohella ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille, kuten oppilaitoksille ja muille mediakasvattajille.

Materiaali 2018

Piiloleikki-oppimateriaali

On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi. Piiloleikki-oppimateriaali tarjoaa nuorille keinoja analysoida, tunnistaa ja arvottaa mainoksia. Piilomainonta voi olla toisinaan räikeää ja toisinaan hyvin hienovaraista. Mediaympäristön muutokset vaikuttavat myös mainoksiin, eikä esimerkiksi mainonnan merkitsemisen sääntöjä aina ole helppo soveltaa uusiin mainonnan muotoihin. Piiloleikki-materiaali antaa nuorille keinoja analysoida ja arvottaa mainoksia sekä auttaa tunnistamaan mainoksen median muusta

Tapahtuma 15.8.2017

MEMO2 – Mediapolulta monilukutaitoa -koulutukset syksyllä 2017

Mediapolulta monilukutaitoa (MEMO) on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulujen opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään syksyllä 2017 kahdella paikkakunnalla: Tampereella ja Kuopiossa. Huom! Helsingin koulutuspäivät peruttu. Koulutuspäivien teemat rakentuvat monilukutaidon, medialukutaidon ja ilmiöoppimisen ympärille tarjoten käytännönläheisiä harjoituksia omaan opetukseen ja mediakasvatukseen sovellettavaksi.

Uutinen 15.8.2017

MEMO2 – Mediapolulta monilukutaitoa -koulutukset starttaavat syyskuussa

Mediapolulta monilukutaitoa (MEMO) on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään syksyllä 2017 kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Koulutuspäivien teemat rakentuvat monilukutaidon, medialukutaidon ja ilmiö-oppimisen ympärille tarjoten käytännönläheisiä harjoituksia omaan opetukseen ja mediakasvatukseen sovellettavaksi.

Julkaisu 22.7.2014

Mediakasvatus ja oppimateriaalin tuottaminen yläasteikäisille

Opinnäytteen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa opetusmateriaalit kolmesta eri mediasta yläkoululaisille. Yhteensä mediakasvatuspajoja järjestettiin kuusitoista kappaletta kolmessa eri koulussa Jyväskylässä. Tärkeintä oli saada koostettua pajojen sisällöt ajankohtaisiksi, kiinnostaviksi ja ikäryhmälle sopiviksi. Toteutetut pajat olivat mainos-, uutis- ja internetpaja. Mainospajaa lähestyttiin eettisestä näkökulmasta. Uutisia tarkasteltiin niin ikään eettisin journalismin keinoin, ja internetpajassa painotettiin käyttäytymissääntöjä sekä oikeudellisia

Julkaisu 22.7.2014

Mainonta muistetaan parhaiten sanomalehdistä, suoramainoksista ja televisiosta

Itella Asiakkuusmarkkinointi on tutkinut mainonnan muistamista eri mainoskanavissa, ja sitä, miten suoramainonta muistetaan suhteessa muihin kanaviin. Mainonnan spontaanin muistamisen tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tuhansista, yhden viikon aikana lähetetyistä mainosviesteistä eri mainoskanavissa ovat päällimmäisinä jääneet kuluttajan mieleen. Mainonta muistetaan parhaiten sanomalehdistä ja osoitteettomasta suorajakelusta kauppaketjujen tarjousmainonnan ansiosta. Seuraavaksi eniten mainontaa muistetaan omalla nimellä tulevista suorakirjeistä ja televisiosta,

Julkaisu 22.7.2014

Nuorten suhtautuminen verkkomainontaan

Tämä opinnäytetyö keskittyy mainontaan, internetiin sekä siellä tapahtuvaan verkkomainontaan. Teoriaosassa käsitellään markkinointiviestintää, jossa painopiste on mainonnalla. Toisessa osiossa tutustutaan internetissä tällä hetkellä oleviin ilmiöihin, jonka jälkeen perehdytään itse aiheeseen eli verkkomainonnan eri muotoihin. Internetistä on tulossa media, joka kokoaa muut media yhteen. Eri medioista ohjataan kuluttajat verkkosivulle, josta saa tarkempaa informaatiota. Monet yritykset ottavat internetin

Julkaisu 22.7.2014

“Silleen ihan tyylikäs mutta liian massa”: Kahdeksasluokkalaiset mainosanalyysin tekijöinä

”Tutkimuksessani tarkastelen, kuinka kahdeksasluokkalaiset nuoret analysoivat ja tulkitsevat mainoksia, ja millaisiin mainonnan keinoihin he kiinnittävät huomiota. Tarkastelen myös sitä, kuinka nuoret keskustelevat mainoksista pienryhmissä. Tarkoitus on selvittää, osaavatko nuoret tarkastella kriittisesti mainoksia, eli millainen on heidän mainonnan lukutaitonsa, joka on osa laajempaa medialukutaitoa. Tutkimukseni aihevalintaan päädyin, koska mielestäni on tärkeää tarkastella, millaisia taitoja nuorilla on

Julkaisu 22.7.2014

Lapset mainonnan kohteena – ensi- ja viidesluokkalaisten lasten käsitys lapsille suunnatusta televisiomainonnasta

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää ensi- ja viidesluokkalaisten lasten käsityksiä televisiomainonnasta. Tarkastelukohteena on erityisesti lasten kyky ymmärtää heille suunnatun mainonnan suostuttelevaa luonnetta sekä mainonnan välittämät sukupuolimielikuvat. Tutkimus on toteutettu haastatteluilla, joihin osallistui yhteensä 12 tyttöä ja poikaa. Tutkimuksen mukaan ensi- ja viidesluokkalaisten lasten ymmärtämys erityisesti mainonnan tavoitteista erosi toisitaan. Ensiluokkalaiset eivät hahmottaneet yhtä selkeästi

Julkaisu 22.7.2014

Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus

Annamari Vänskän visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alaan liittyvän väitöskirjan ”Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus” lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti. Visuaalisten esitysten täyttämässä ja ihmiskeskeisessä kulttuurissa maailmankuvasta on tullut maailma kuvana ja ihmisruumiista pinta, johon käsitykset hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta, onnellisesta elämästä, kaiverretaan. Kuvat ovat poliittisia:

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat