Arkisto: mediakasvatus

Julkaisu 30.12.2013

Kuudesluokkalaiset internetin sosiaalisissa ympäristöissä − lasten näkemyksiä vuorovaikutuksesta internetissä

Pro gradu -tutkimuksessaan Pia Autio ja Joni Rikman tutkivat kuudesluokkalaisten Internetin sosiaalisten ympäristöjen käyttöä: mitä ympäristöjä he käyttävät ja millaisia syitä he ympäristöjen käytölle antavat. Tutkimuksella pyritään myös antamaan vastauksia siihen, millaisia haittoja ja mahdollisuuksia tutkittavat ajattelevat Internetin sosiaalisten ympäristöjen käytöllä olevan ja miten ympäristöjen käyttö tutkittavien mukaan vaikuttaa heidän sosiaalisiin suhteisiinsa reaalimaailmassa. Tutkimukseen osallistui

Julkaisu 30.12.2012

Nuorten kansalaiskulttuurit ja media

Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Viime vuosina on keskusteltu erityisesti nuorten passiivisuudesta yhteiskunnallisessa ja poliittisessa osallistumisessa. Taustalla on huoli myös yleisemmin nuorten elämänhallinnan puutteesta ja pelko siitä, että yhä useampi nuori syrjäytyy. Median on toisaalta pelätty passivoivan nuoria entisestään, mutta siihen on liitetty myös toive siitä, että sen avulla nuoret voisivat löytää omalle sukupolvelleen ominaisia keinoja

Julkaisu 18.12.2012

Lasten internetin käytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa

”Ilman internettiä elämä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin” Pro gradu -tutkituksessaan Emmi Arola ja Suvi Havula perehtyvät  neljäsluokkalaisten internetin käyttökulttuuriin sekä riippuvuuden piirteiden ilmenemiseen heidän tietokoneenkäyttötottumuksissaan. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa neljäsluokkalaisten tietokoneen ja internetin käytön määrää ja piirteitä, tietokoneen käytön jakautumista viikolla, vapaa-ajan harrastusten yhteyttä tietokoneen käytön määrään sekä internetin käyttöön motivoivia tekijöitä. Tutkimukseen

Julkaisu 28.12.2011

Televisiomoraalin muutos suomessa – analyysi helsingin sanomien mielipidekirjoituksista 1970–2003

Ilkka Salomäenpää tuo esiin linsensiaatintutkimksessaan suomalaisen televisiomoraalin muutoksia vuosien 1970-2003 välisenä aikana. Suomessa televisiomoraali perustaa snellmanilaiseen sivistysajatteluun. Tällöin hyväksyttäväksi ohjelmaksi on mielletty vastuullisen viestinnän ja sivistävän ohjelmiston televisio. Tutkimus selvittää diskurssianalyysilla, kuinka television ohjelmiston herättämä katsojapalaute on muuttunut 1970–2003 -välisenä ajanjaksona, ja kuinka suomalaiset ovat televisiomoraalin näkökulmasta käsittäneet ja hyväksyneet television ohjelmatarjonnan. Aineistona ovat Helsingin

Materiaali 2010

Meidän media – ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

Materiaalin tehtävänä on toimia ohjaajan apuna: taustatietona sekä keskustelun, ajatusten ja käytännön toiminnan virikkeenä. Materiaali tarjoaa työkaluja pienten lasten mediakasvatukseen niin vanhempien kuin lasten itsensäkin kanssa. Media saattaa kasvattajista tuntua lapsia uhkaavalta kasvottomalta massalta, mutta juuri siksi on korkea aika ottaa haaste vastaan ja valjastaa mediatuotteet toimimaan perheiden hyväksi. Tämän aineiston tarkoituksena onkin nostaa esiin nimenomaan aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen median parissa.

Julkaisu 29.12.2010

Mediakasvattajan matkakertomus – käytännöstä teoriaan ja takaisin

Lisensiaatintutkimuksessaan Hanna Niinistö kokoaa ja teoretisoi mediakasvatuksen käytäntöjä ja omaa mediakasvatuksellista toimintaansa viime vuosien ajalta. Niinistö selvittää mitä teorioita ja olettamuksia on havaittavissa mediakasvatuksen käytännön toteutuksen ja materiaalituotannon taustalla, ja miten mediakasvatuksellinen professioni on kehittynyt niitä työstettäessä. Tutkimusessa vastataan mediakasvatuksen pedagogiikkaa selvittämällä kysymykseen, mihin varhaiskasvatuksen mediakasvatushankkeen käytännöt perustuvat. Lisensiaatintutkimus täyttää tutkimuksellisen kehittämistoiminnan piirteet. Tutkimusote on

Julkaisu 4.8.2010

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Julkaisun tavoitteena on edistää kuntien ja yksikköjen mahdollisuutta ottaa mediakasvatus osaksi varhaiskasvatustyötä lasten, vanhempien ja yksiköiden lähtökohdat huomioiden. antaa tukea kuntien ja yksiköiden mediakasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin selkeällä ja ajanmukaisella linjauksella.   Jukaisussa tuodaan muun muassa esiin mediakasvatuksellistan sisältöjen suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja: Painopisteenä on vuorovaikutus: mediasisällöistä puhuminen, niiden herättämien tunteiden käsittely, kokemusten ja

1 30 31 32
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat