28.7.2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston suurtapahtuma Pohjoinen Valo tukee lasten luovuutta

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee yli 200 projektia vuodessa pienemmillä apurahoilla, minkä lisäksi joka toisena vuonna rahasto myöntää suuremman avustuksen, 400 000 euroa, yhdelle pohjoismaiselle kulttuurihankkeelle. Kesäkuussa 2012 tämä avustus myönnettiin Pohjoinen valo –festivaalille.

– Rahaston toivomus olisi nähdä joitakin Pohjoinen valo 2014 festivaaliin osallistuvia nuoria tulevaisuudessa pohjoismaisina taiteilijoina, sanoo Maria Tsakiris, Pohjoismaisen kulttuurirahaston vanhempi erityisasiantuntija.

Pohjoinen Valo -tapahtuma perustuu viiteen taidemuotoon: tanssiin, musiikkiin, sirkukseen, teatteriin ja kuvataiteisiin. Jatka lukemista..

21.7.2014

Mondokio -työväline uutisten käsittelyyn kansainvälisesti

Mondokio, italiaksi ”maailman silmä”, on verkkosivusto, joka on suunnattu toisenasteen oppilaitoksille, kohderyhmänä 15-18 -vuotiaat nuoret. Palvelu tarjoaa näkökulmia siihen, miten samat uutiset nähdään eri puolilla maailmaa. Mondokiolla pyritään kansainvälisten asioiden, kriittisen ajattelun ja lähdekritiikin oppimiseen. Jatka lukemista..

2.7.2014

Linkkipajat ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutukset tulossa syksyllä

Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke ja MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppimista mediavälineiden avulla -hanke yhdistävät voimansa syksyn työpajoissa, jotka järjestetään samansisältöisinä Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Työpajat on suunnattu museotyöntekijöille, opettajille ja varhaiskasvattajille, opiskelijoille ja mediakasvattajille.

Kahden päivän kokonaisuuden ensimmäisenä päivänä on Linkki-hankkeen ideatyöpaja, jossa kartoitetaan mediakasvatuksen jo olemassa olevia työmenetelmiä museoissa ja ideoidaan uusia. Työpajojen työskentelyn tuloksena valitaan muutama menetelmä ja/tai toimintamalli, joita pilotoidaan keväällä 2015.

Jatka lukemista..

27.6.2014

Lapset oppivat mediataitoja 4H-kerhossa

Digitaaliset pelit, älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat läsnä yhä nuorempien lasten arjessa. Mediamaailmassa tarvitaan kuitenkin muutakin kuin vain teknisiä käyttötaitoja. 4H:n uudessa Me mediassa -kerhossa alakouluikäiset lapset pääsevät tekemään mediaa itse ja oppivat samalla turvallisia mediataitoja.

Me mediassa -kerho keskittyy sähköiseen mediaan, kuten blogeihin, digitaalisiin peleihin, valokuvaamiseen ja videoihin. Kerhossa tehdään mediaa yhdessä: otetaan valokuvia, kuvataan videoita ja kirjoitetaan.  Jatka lukemista..

27.6.2014

Tutkimus nuorisotyöntekijöiden mediakasvatustaidoista julkaistu

Kirja kertoo Future School Research IInd Wave -hankkeen osaprojektissa ”Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä” tehdystä tutkimuksesta ja työstä.

Projektissa tutkittiin lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatus- ja verkkotyöskentelytaitoja sekä luotiin koulutusmalli näiden taitojen jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa kehitetty koulutusmalli on esimerkki Centria-ammattikorkeakoulun toteuttamasta koulutuksen ja opetuksen kehittämistyöstä, josta on välitöntä hyötyä myös työelämälle. Jatka lukemista..

27.6.2014

Suomi mediakasvatuksen kärkijoukoissa Euroopassa

Eurooppalainen COST-tutkimusverkosto ”muuttuvat yleisöt, muuttuvat yhteiskunnat” ja TRANSLIT-tutkimusverkosto julkaisevat Pariisissa UNESCO:n media- ja informaatiolukutaidon foorumilla 29 kansallista raporttia, jotka käsittelevät media- ja informaatiolukutaitoa Euroopassa. Raportit on julkaistu 28. toukokuuta yhteistyössä Euroopan komission ja UNESCO:n kanssa.

Raportit keskittyvät kansalliseen media- ja informaatiolukutaidon poliittiseen ohjaukseen, toimenpideohjelmiin ja eri toimijoiden rooliin media- ja informaatiolukutaidon kehittämisessä.

Raportit ovat avainasemassa toimenpideohjelmien kehittämisessä, kun mediaympäristöt edelleen voimakkaasti muuttuvat. Raporttien keskeisten tulosten kanssa julkaistaan suositukset ja digitaalisen ajan lisääntynyttä media- ja informaatiolukutaitoa koskeva julkilausuma. Jatka lukemista..

27.6.2014

Mennään museoon!

Mennään museoon! -viikko 7.-10.10.2014 kutsuu koululaiset ja opiskelijat museovierailulle lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tapahtuman aikana museoiden toivotaan avaavan ovensa koululaisille ja opiskelijoille sekä tarjoavan erityisesti heille suunnattua ohjelmaa. Vuonna 2014 viikon erityisteemana on mediakasvatus.

Koululaisten ja opiskelijoiden oman museoviikon tarkoitus on tiivistää museoiden ja koulujen yhteistyötä sekä tuoda esiin museoita useaan oppiaineeseen sopivana avoimena oppimisympäristönä. Lisäksi viikon aikana tehostetaan tiedotusta museoiden tarjoamista erityisesti kouluille ja oppilaitokselle suunnatuista palveluista keväisen luokkaretkikauden ulkopuolella.

Tapahtumaa vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 osana opetus- ja kulttuuriministeriön 200-vuotisjuhlaa. Jatka lukemista..

27.6.2014

Tutkimus: Suomalaiset pitävät perinteisiä medioita luotettavina

Sanomalehtien Liiton tilaaman ja IROResearch Oy:n toteuttaman Luotettavimmat mediat -tutkimuksen mukaan suomalaiset yhdistävät useimmiten sanan luotettava painettuihin sanomalehtiin sekä Yleisradion televisio- ja radiokanaviin. Yleisradion luotettavuus saa sanomalehteä enemmän mainintoja erityisesti vanhimmissa ikäluokissa. Tulokset kertovat miesten olevan kautta linjan kriittisempiä kuin naisten. Seuraavaksi useiten luotettavuus yhdistettiin edellä mainittujen tahojen tarjoamiin verkkopalveluihin. Tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät juurikaan yhdistä sanaa luotettava sosiaaliseen mediaan. Vain pari prosenttia vastaajista liitti luotettavuuden esimerkiksi Facebookiin ja yksi prosentti Twitteriin. Jatka lukemista..

27.6.2014

Koodi2016 -hanke tukee ohjelmoinnin tuloa peruskouluihin

Uusi syksyllä 2016 käyttöön otettava perusopetuksen opetussuunnitelma tulee sisältämään ohjelmointia. Tavoite on, että kullakin alakoulun luokalla ensimmäisestä kuudenteen aloitetaan harjoittelemaan ohjelmointia.

Hanke Koodi2016 sai alkunsa hankkeen taustajoukkojen, ohjelmoinnin opetukseen aiempien hankkeiden kautta perehtyneen lastenkirjailija Linda Liukkaan ja vapaa toimittajan ja luovan alan yrittäjän Juhani Mykkäsen ideasta. Heidän ajatuksenaan oli tehdä näkyväksi se, mitä ohjelmointi on, miksi se on tärkeää ja miksi se pitäisi tuoda peruskouluihin.  Hanketta tukivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Ohjelmistoyrittäjät ry, Sitra, Tekniikan akateemiset TEK, Teknologiateollisuus ry, Startup-säätiö, Diacor, Eficode, Futurice, Reaktor, Rovio ja Supercell. Jatka lukemista..

27.6.2014

Hyvä vapaa-aika – kehittämis- ja tutkimushanke

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke lisää ymmärrystä siitä, miten mielekäs ja terveyttä edistävä vapaa-aika ja harrastustoiminta vaikuttavat nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja koulumenestykseen. Hankkeeseen osallistuvia nuoria tuetaan harrastamisessa ja oman elämänsä valinnoissa.

Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen sekä selvittää, miten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja ohjattu vapaa-aika vaikuttavat nuorten koulunkäyntiin ja peruskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin. Jatka lukemista..

1 49 50 51 52 53 56
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat